Föreningen Gamla Trelleborg överklagar härmed det avvisande beslutet från

Länsstyrelsen, D:nr 403-32982-2019, avseende rivning av byggnader i kv. Signalen i Trelleborg.

Föreningen Gamla Trelleborg som representerar c:a 4500 medlemshushåll har i sina stadgar bl a att ”i möjligaste mån verka för bevarandet av äldre byggnadskultur”. Då det endast finns ett fåtal industribyggnader bevarade i vår forna industristad, är det av största vikt att bevara så många som möjligt av de kvarvarande byggnaderna.

Ett planbete för kvarteret pågår och har varit utställt för samråd. Detta har inte Länsstyrelsen beaktat i vårt överklagande. Ur samrådshandlingarna framgår att det s k Retorthuset beläggs med rivningsförbud och Föreningen motsatte sig då rivningen av Parkhuset. Att bevilja ett rivningslov med stöd av en äldre plan anser Föreningen är att föregå en pågående planläggning och därmed också demokratin, vilket vi inte anser acceptabelt.

I Naturvårdsverkets beviljade bidrag för åtgärdsförberedelser, framgår dessutom att detaljplanen beräknats vara klar och ha vunnit laga kraft i maj 2019, det vill säga månaden innan Naturvårdsverkets beslut den 13 juni 2019.

Stor risk föreligger att rivningsarbetet påbörjas inom snar framtid då detta redan är upphandlat. Detta trots att överklagandetiden ännu inte gått ut.

Styrelsen för Föreningen Gamla Trelleborg