Syfte

§ 1. Föreningen driver sin verksamhet under firma Föreningen Gamla Trelleborg, ideell förening, och har sitt säte i Trelleborgs kommun. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 2. Föreningen har till syfte
Att främja intresset för Trelleborgs historia och traditioner
Att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens och bygdens liv
Att verka för bevarandet av äldre byggnadskultur
Att på olika sätt hålla intresset för Trelleborg och Söderslätt levande
Föreningen skall därför utge en årsbok med företrädesvis trelleborgsbetonat innehåll samt anordna sammankomster av olika slag

§ 3. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och det antal ledamöter, som fastställs av årsmötet.
Ordförande, två revisorer en revisorsuppleant och valberedning väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter, utsedda av årsmötet, väljs för två år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Vidare äger styrelsen utse de utskott eller motsvarande, som styrelsen bedömer erforderliga för verksamheten.
Styrelsen är beslutsför när hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 4. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet inklusive dagordning skall skickas till medlemmarna före mars månads utgång. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång, för att behandlas på årsmötet samma år. Extra medlemsmöte hålls efter kallelse av styrelsen. Om minst 5 % av föreningens medlemmar för visst ärendes behandling begär hos styrelsen, att extra medlemsmöte skall hållas, är styrelsen skyldig att kalla medlemmarna till sådant möte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

• Årsmötets behöriga utlysande
• Val av ordförande för årsmötet
• Val av sekreterare för årsmötet
• Godkännande av dagordning
• Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika tjänstgöra som rösträknare
• Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det gångna årets verksamhet.
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Styrelsens förslag till antal ledamöter i styrelsen
• Val av ordförande för ett år
• Val av styrelseledamöter för kommande tvåårsperioden
• Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år
• Val av valberedning för ett år
• Fastställande av årsavgift så att det framgår av texten vilket år det avser
• Behandling av inkomna motioner
• Övriga frågor (avser frågor av icke beslutskaraktär)

§ 5. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom i personval, där lotten skiljer. Varje närvarande hushåll som betalt medlemsavgift har en röst. Röstning kan således ej ske medelst fullmakt.

§ 6. Medlem som trots påminnelser ej betalt innevarande års medlemsavgift per den 31 december, anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att föreningens anseende skadas.

§ 7. I föreningen skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter med uppgift att framlägga förslag till val av styrelse, ordförande i föreningen, samt revisorer och revisorsuppleant. Valberedningen utses av årsmötet för en tid av ett år.

§ 8. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 9. Av föreningsmedlem uttages en årsavgift, som fastställs av årsmötet för det kommande året.

§ 10. För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Minst två månader måste förflyta mellan möten i dessa frågor.

§11. För föreningens upplösning fordras beslut av två medlemsmöten, varav ett årsmöte. Om föreningen upplösning beslutas, skall befintliga tillgångar överlämnas till den organisation, varom årsmötet har att besluta

(Stadgarna senast reviderade 13 april 2015)

Trelleborgs största ideella förening med medlemmar i cirka 4500 hushåll.
Grundat 1957.

Föreningen för gammal och ung med hjärta för Trelleborg och dess historia.