Det har hunnit gå 400 år men taggen i sinnet sitter kvar….

Trelleborg – ett hot mot Malmö? Idag kan den tanken kanske kännas främmande, men i början av 1600-talet var det en realitet. Malmö skulle slet blifwe öde och forderfwit om köpenskapen fick fortsätta i den blomstrande handelsstaden Trelleborg.

Det medeltida sillfisket hade ersatts av en omfattande kreaturs och spannmålshandel i Trelleborg. Hit kom människor från hela regionen för att göra affärer. Det berättas i gamla skrifter om hur bönderna från Landskronatrakten for till Trelleborg för att hålla marknad. Mitt mellan Landskrona och Trelleborg ligger Malmö och där gnisslade borgarna tänder. Affärerna gick ju deras näsor förbi!

Gång på gång åkte Malmöborgarna över Öresund till kungen i Köpenhamn och klagade sin nöd. Yderste afbrek och skade åsamkades Malmö av kommersen i Trelleborg. Kung Christian IV lyssnade på de stackars Malmöborna och föll till slut till föga – den 19 april 1619 drog han in stadsprivilegierna för Trelleborg. Med dessa försvann också rätten att idka handel och hantverk.

Det kungliga beslutet innebar också att köpmännen i Trelleborg skulle flytta till andra städer – här såg Malmö sin chans. Uppenbarligen vägrade dock trelleborgarna att följa den kungliga uppmaningen för kring Mårtenstid 1619 ansåg sig kungen föranledd att göra följande skrivelse till länsmännen på Malmöhus slott, Sigvard Grubbe:

Christian den fierde med Guds Anaade dannmarkis Wendis och gottis Koning. Wor Gunst tilforne… Wid At Wij Naadigst komme udj forfarring At Nogle aff Threlleborgs Bys Induonnere Emod wor Naadigst befalling Endnu sig Under udtrychelilig schin practiquer dersammestedz Oppeholer, Thj bede Wij dig och Wille At du dennom Uden Alld widerer Undsch¨lding och forreuendelser tillholder Enten till Wor Kiöbstad Malmöe eller Andere previligierede Kiöbsteder sig At begiffue, De undentagendis som mett Auffel och Bunde Arbeide Allenna söge deriss för ; Trelleborg, som Udj for:ne Malmöe med schou At sellge hafuer udstaait. Och Byenns scoumaggre deris Nerring udj saa maade betaggit, Alligeuel de udj Threlleborg ehre besiddendis, Derfore Wed Louffuen lader tilltalle och straffe saa och for ; ne Trelleborgs Byes previligier Aff fordre, och Oss underdaanigst tilstelle lader, Dermet schweer Wor Wilge, skreffuit paa Wort Slott Fredriks Borg Den 13 november Anno 1619.
Under Wort Zignett
Christiann.

I översättning till modern svenska sägs att kung Christian erfarit att några av invånarna i Trelleborg, mot kungens befallning ännu befinner sig i Trelleborg och fortsätter bedriva sina yrken här. Därför får Sigvard Grubbe i uppdrag att omedelbart utan vidare undskyllanden och förevändningar, se till att de trelleborgare som inte arbetar med jordbruk, att bege sig till Malmö eller någon annan priviligierad stad. Dessutom kräver kungen att de skomakare i Trelleborg som sålt sina varor i Malmö och därmed gjort intrång i Malmöbornas näringsverksamhet, ska ¨åtalas och straffas. I slutklämmen sägs att Grubbe ska lägga beslag på Trelleborgs privilegier och lämna över dem till kungen.

Brevet finns som kopia i Malmö stadsarkiv. Originalet lästes upp paa threlleborgs Raadhus for meninge Almuge den 23 Novemb. Anno 1619.

Men så lät var det inte att knäcka trelleborgarna. 1749, 130 år efter den ödesdigra förlusten av stadsrättigheterna, kom Carl Linné på besök. Då konstaterade han att Trelleborg hade skapnad av stad . Trots detta kom det att dröja fram till 1867 innan Trelleborg åter blev stad.