Gamla Trelleborg har överklagat beslutet att riva byggnader på gamla Gasverkstomten enligt nedanstående skrivelse:

Överklagan av beslutet att riva Retorthuset och Parkhuset på fastigheten Signalen 20.

Föreningen Gamla Trelleborg överklagar det beslut, d:nr SBN20191115, tagit av Samhälls-byggnadsnämnden den 1 oktober 2019, avseende rivning av Retorthuset och Parkhuset. Beslutet är tagit med hänvisning till en detaljplan från 1975, trots att arbetet med ny detalj-plan pågår, vilken varit utställd för samråd. Föreningen Gamla Trelleborg anser att politi-kerna i Samhällsbyggnadsnämnden på så sätt går emot den demokratiska processen.                                                                                          Föreningen Gamla Trelleborg har vid samrådet endast protesterat mot rivningen av Park-huset, då Retorthuset i planförslaget belagts med rivningsförbud.

Ett rivningslov anser vi inte heller kan grundas på ett beviljat bidrag från Naturvårdsverket vilket sökts långt innan den plan som ligger till grund för ansökan vunnit laga kraft. Detta beräknades vid ansökningstillfället ske i maj 2019, vilket inte blev fallet, och trots detta beviljades ett saneringsbidrag i juni 2019.

Föreningen Gamla Trelleborg är en förening som bl. a. värnar gamla byggnader och miljöer och anser därför att en rivning av Retorthuset och Parkhuset, med sina unika murnings-tekniker och stora kulturvärden ska bevaras. Förslagsvis som fortsatt ungdomsgård samt samlingslokal, vilken även kan inrymma en utställning om det tidigare Gasverket. Ett stort behov av sådana lokaler kommer att krävas inför den stora nybebyggelsen som ska ske i området.

Intresserade exploatörer och byggherrar har inkorporerat byggnaderna i sina skissförslag och kommunens planavdelning, stadsarkitekt och byggnadsantikvarie har i skrivelser också motsatt sig rivning av byggnaderna.

Föreningen Gamla Trelleborg