Till och från diskuteras hastigheten på våra gator och vägar. I centrala Trelleborg infördes för ett antal år sedan en  sänkning av hastigheten till 30 km i timmen. Annat var det för snart 100 år sedan – 1921 sänktes hastigheten för lastbilar till 10 km i timmen…

I de gamla gulnade protokollen kan man läsa hur frågan om högsta tillåtna hastighet engagerade myndigheterna i Trelleborg. Så här skrev byggnadsnämnden i sitt yttrande över ”magistratens framställning om inskränkning af i stad medgifven största hastighet för lastautomobiler”.

”Då det befunnits, att lastautomobiler med i lastningsförmåga öfverstigande 1 000 kilogram, framförda med i lag medgifven största hastighet, åstadkomma olägenheter, af hvilka den väsentligaste består däri, att äldre och mindre grundfasta hus vid de gator, som passeras, röna skadlig inverkan af denna fart, så att magistraten här i staden till afhjälpande af nämnda olägenhet i skrifvelse den 7 december 1920 hos Kungl. Maj: ts befallningshafvande i länet hemställt om meddelande af bestämmelser därom, att lastautomobil, hvars lastningsförmåga öfverstiger 1 000 kilogram, ej finge i Trelleborg framföras med större hastighet än att på en timme tillryggalägges vid dagsljus högst 10 kilometer.”

Sedan magistraten för stadsfullmäktiges hörande öfverlämnat sin framställning i ärendet, så hade genom beredningsutskottet till byggnadsnämnden för yttrande öfverlämnats handlingarna i ärendet.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde denna dag tagit föreliggande framställning i öfvervägande och får, med vitsordande af den utaf magistraten anmärkta olägenheten beträffande här ifrågavarande automobiltrafiken skadliga inverkan på husbyggnader, för sin del hemställa att stadsfullmäktige måtte besluta tillstyrka bifall till magistratens framställning, hvarvid framhålles att enligt vunnen upplysning, liknade inskränkning stadgats för en del andra städer.”

Hur länge förbudet höll i sig är oklart, men för dagens förare av lastautomobiler ter det sig nog orealistiskt att fara fram i en hastighet av 10 kilometer i timmen, och detta bara på dagtid…