Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2030. Dnr KS 2013/401

”Kulturmiljöutredning tillhörande fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad” är en av de källor som anges i den fördjupade översiktsplanen. Denna utredning gör katastrofalt litet avtryck i den fördjupade översiktsplanen 2030.

Så här tycker föreningen om förslaget:

Under rubriken ”Historisk stad möter framtidsstad” saknar vi skrivningar om bl.a:
-bevarande av skyddsvärda hus och kulturmiljöer,
-att kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska förses med varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbud i detaljplanen,
-att bevarandeprogram ska upprättas.

Under rubriken ”Strategier, historisk stad möter framtidsstad” finns en skrivning om historiska stråk och stukturer som behöver preciseras och exemplifieras:
-Museigränd, en vision som öppnar upp ytterligare en förbindelse mellan stadskärnan och havet både fysiskt och historiskt. Museigränd är en sydlig förlängning av Odens Tvärgränd genom Borgquisttomten, Algatan 35, ner mot Hamngatan. Längs denna gränd exponeras Hattmuseum, Frisörmuseum, Skomakarmuseum och Sjöfartsmuseum.
-Stråkexempel 1: från Trelleborgen via Kyrkan, Gamla Torg, Algatan, Odens Tvärgränd, Museigränd, Hamngatan med Ångkvarnens Magasin, Strandgatan med Borgmans och Sticklerska Magasinen, Friheden, Flaningen och åter till Trelleborgen.
-Stråkexempel 2: från Garvaregården, Centralstationen, Hamngatan med Telinska Magasinet och Ångkvarnens Magasin, Museigränd, Odens Tvärgränd, Algatan med Centralhotellet, Flockergatan, Gymnasiet, Stortorget, Stadsparken, Badhuset, Bankahörnan och åter till Garvaregården.
Stråkexempel 3: Östergatan med Kockska kontoret(Musikskolan), Skyttsgården, Östra Förstadsgatan och Östra Stranden.
Stråkexempel 4: Västra Kyrkogården, Friheden, Flaningen och Stavstensvägen.
Stråkexempel 5: Övre, Folkets Park, Sandmöllan, Norra Kyrkogården, Ötervångsparken, Lasarettet, Hedvägen, Johan Kocksgatan med rester av Glasbruk, Snickerifabrik, Färgfabrik och Gummifabrik, Nygatan med Bryggeriet, Brandstation, Polisstation, Östra Vallgatan med Badhus och Ebbehall och åter till Övre.

Vid dessa stråk har Föreningen Gamla Trelleborg fäst bronsplattor på 16 hus som har en historia att berätta. Detta arbete fortgår.

Vår förhoppning är att den fördjupade översiktsplanen kompletteras vad avser bevarande av hus och kulturmiljöer. Detta har inte varit Trelleborgs bästa gren genom tiderna så låt oss värna om det som trots allt finns kvar.


Styrelsen för
Föreningen Gamla Trelleborg
kansliet@gamlatrelleborg.se

 


Jan Arvid Nilsson
Ordförande i Föreningen Gamla Trelleborg
jan.arvid.nilsson@gmail.com
070-3598891